HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI SÁCH HAY 2017

STT

Hạng mục trao giải

 Hội Đồng Xét Giải

1

NGHIÊN CỨU

Nhà nghiên cứu triết học

Bùi Văn Nam Sơn

Giáo sư

Chu Hảo

Nhà Nghiên cứu

Inrasara Phú Trạm

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Nguyễn Đức Lộc

Thạc sĩ

Đinh Hồng Phúc

 

 

 

 

2

GIÁO DỤC

Nhà hoạt động giáo dục

Giản Tư Trung

Tiến sĩ

Bùi Trân Phượng

Tiến sĩ

Nguyễn Khánh Trung

Dịch giả

Phạm Anh Tuấn

Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ

Bùi Mạnh Hùng

 

 

 

 

3

KINH TẾ

Tiến sĩ

Lê Đăng Doanh

Chuyên gia kinh tế

Phạm Chi Lan

Tiến sĩ

Võ Trí Thành

Tiến sĩ

Nguyễn Đức Thành

Nhà nghiên cứu, Dịch giả

Nguyễn Đôn Phước

 

 

 

 

4

QUẢN TRỊ

Giáo sư

Phan Văn Trường

Chuyên gia

Bùi Văn

Chuyên gia

Nguyễn Cảnh Bình

Chuyên gia

Trần Sĩ Chương

Dịch giả

Nguyễn Dương Hiếu

 

 

 

 

5

THIẾU NHI

Nhà văn

Lê Phương Liên

Nhà văn

Đoàn Thạch Biền

Tiến sĩ

Quách Thu Nguyệt

Nhà thơ

Trần Đăng Khoa

Nhà thơ

Nguyễn Thái Dương

 

 

 

 

6

VĂN HỌC

Nhà văn, Nhà nghiên cứu văn hóa

Nguyên Ngọc

Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ

Đoàn Lê Giang

Nhà phê bình văn học

Phạm Xuân Nguyên

Tiến sĩ, Dịch giả

Phan Hồng Giang

Nhà nghiên cứu

Phan Nhật Chiêu

 

 

 

 

7

PHÁT HIỆN MỚI

Nhà văn, Nhà nghiên cứu văn hóa

Nguyên Ngọc

Tiến sĩ

Quách Thu Nguyệt

Nhà nghiên cứu triết học

Bùi Văn Nam Sơn

Giáo sư

Chu Hảo

Nhà hoạt động giáo dục

Giản Tư Trung