Đôi nét về Viện IRED - Đơn vị điều hành Dự án Sách Hay

Viện Nghiên cứu Giáo dục IRED, gọi tắt là “Viện IRED”, là một viện nghiên cứu độc lập và phi lợi nhuận hoạt động vì một nền giáo dục khai minh.

Hoạt động của Viện IRED bao gồm: Nghiên cứu, Đào tạo, Xuất bản, Hội thảo và Các dự án giáo dục phi lợi nhuận; trong đó, hoạt động “Nghiên cứu” đóng vai trò là hoạt động trọng tâm của Viện.

Sứ mệnh

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu giáo dục và các hoạt động phát triển năng lực cho các tổ chức và cá nhân nhằm góp phần vào công cuộc canh tân nền giáo dục Việt Nam và các nước, vì một nền giáo dục khai sáng và một xã hội văn minh”.

Hoài bão

Trở thành một viện nghiên cứu giáo dục của Việt Nam có uy tín quốc tế”.

TÔN CHỈ 

Phi lợi nhuận

Mọi hoạt động của IRED đều vì mục tiêu phát triển giáo dục và không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Nếu IRED có được bất kỳ khoản "lợi nhuận" nào từ hoạt động của mình thì toàn bộ số lợi nhuận đó sẽ được dùng để tái đầu tư cho các hoạt động của IRED.

Phi chính phủ

IRED không chỉ là một tổ chức "phi lợi nhuận", mà còn là một tổ chức "phi chính phủ", hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật các nước.

Độc lập

IRED độc lập trong quá trình triển khai các hoạt động và thực hiện các dự án/đề án nghiên cứu của mình hay các dự án/đề án nghiên cứu mà mình tham gia. Các ý kiến hay kết quả nghiên cứu do IRED đưa ra hoàn toàn dựa vào sự khách quan, tính minh bạch và cơ sở khoa học, chứ không bị ảnh hưởng hay chi phối bởi bất cứ tổ chức hay cá nhân nào.

Hợp tác

Dù "độc lập", nhưng IRED chủ trương không "đối lập", mà rất "hợp tác". IRED sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, trong công lập và ngoài công lập… để triển khai các hoạt động của mình (đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục). IRED là “ngôi nhà chung” của các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần có cùng tâm huyết với giáo dục, cùng quan điểm và mục tiêu giáo dục với Viện và các Thành viên của Viện.

Khai minh

Mọi hoạt động của IRED đều hướng tới một nền giáo dục khai sáng, khai minh, khai phóng, hiện đại và tiến bộ cho Việt Nam và các nước. IRED sẽ không triển khai các hoạt động hay tham gia vào các hoạt động đi ngược lại chủ trương này.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

I - Tín thực (Integrity)

Tín thực, đáng tin được xem là giá trị nền tảng trong mọi hoạt động của IRED và là phẩm chất cơ bản của mọi thành viên IRED.

R - Tôn trọng (Respect)

Mọi thành viên của IRED đặt sự tôn trọng con người lên đầu trong mọi hành xử của mình. Và mọi thành viên của IRED ý thức được rằng mình cần phải tôn trọng mọi người để nhận được sự tôn trọng của người khác. Ngoài ra, tính chuyên nghiệp của IRED cũng được thể hiện qua việc "tôn trọng sự khác biệt", nhất là sự khác biệt khi tranh luận về chuyên môn.

E - Xuất sắc (Excellence)

IRED tự đề ra các tiêu chuẩn cao và mục tiêu cao cho mọi hoạt động của mình. Mọi thành viên IRED không ngừng phấn đấu để đạt đến sự hoàn thiện cao nhất và hiệu quả cao nhất trong mọi công việc mà mình phụ trách hay triển khai.

D - Cống hiến (Dedication)

IRED là một tổ chức hoạt động vì sứ mệnh của mình và luôn hướng đến lợi ích của những đối tượng mà mình phục vụ. Mỗi thành viên IRED đều làm việc tận tụy và hết mình vì lẽ sống của chính mình và vì sứ mệnh của IRED.

Để biết thêm chi tiết về đơn vị điều hành Dự án Sách Hay và đơn vị tổ chức Giải Thưởng Sách Hay, vui lòng truy cập website: www.IRED.edu.vn